uimhir / uimhreacha
number(s) - nombre(s)

Gaeilge English français
0 a náid zero zéro
1 a haon   one un, une
2 a dó   two deux
3 a trí   three trois
4 a ceathair   four quatre
5 a cúig   five cinq
6 a sé   six "
7 a seacht   seven sept
8 a hocht   eight huit
9 a naoi   nine neuf
10 a deich   ten dix


Gaeilge
11 a haon déag
12 a dó dhéag
13 a trí déag
14 a ceathair déag
15 a cúig déag
16 a sé déag
17 a seacht déag
18 a hocht déag
19 a naoi déag
Gaeilge
20 fiche
30 tríocha
40 daichead
50 caoga
60 seasca
70 seachtó
80 ochtó
90 nócha


Gaeilge English français
100 céad hundred cent
1 000 míle thousand mille
1 000
000
milliún million "
1 000
000
000
billiún,
míle millún
billion,
thousand million
milliard


Gaeilge English français
1o an chead first premier
2o an dara second deuxième
3o an tríú third troisième
a leanas next le prochain, suivant
deireanach last le dernier


Gaeilge English français
1/2 leath half demi, moitié
1/3 tríú third tiers
1/4 ráithe, ceathrú [time] quarter quart
% céatadán percent pourcent(age)
áireamhán calculator calculatrice